Gemeentebrief 8 - 8 mei 2020 Gemeentebrief 8 - 8 mei 2020
Beste gemeenteleden,
woensdagavond gaf premier Rutte weer een
persconferentie. Voorzichtig worden meer
mogelijkheden geschapen voor activiteiten: de
kinderen gaan straks weer naar school, we kunnen
weer naar de kapper en er kan door een groot aantal
mensen weer gesport gaan worden. Spannend wat
een en ander voor gevolg zal hebben: houdt het virus
zich rustig of steekt het toch de kop weer op? Ook de
kerken werden genoemd: na 1 juli mogen er
kerkdiensten gehouden worden met maximaal 100
personen. Dat geeft perspectief! Maar tegelijkertijd zal
er in de kerkenraad goed nagedacht moeten gaan
worden hoe we de anderhalve- meter-regel vorm
moeten geven. Voorzichtigheid is geboden. Met als
motto van minister Hugo de Jonge: ‘Verspreidt het
Woord, maar niet het virus!’ We zijn enorm blij zoals
momenteel onze kerkdiensten gehouden kunnen
worden, soms een geluidsuitzending, soms ook met
beeld. Dank voor iedereen die zich daarvoor inzet! De
uitzending van afgelopen zondag via RTVKrimpenerwaard
liet een inkijkje zien in ons lege
kerkgebouw. Het riep bij een aantal van u emoties op.
Mede door de prachtige muzikale medewerking van
Marjolein de Wit en Martin Zonnenberg, het gedicht
van Sterre, maar ook door de manier waarop de kerk
in beeld was gebracht (de ramen!). Het riep verlangen
op: wanneer zijn we er weer? Het samen zingen,
bidden, luisteren wordt gemist, maar ook het
samenzijn, de koffie, de contacten. We zijn er nog lang
niet, maar de persconferentie van woensdag stemt mij
voorzichtig hoopvol….
ds. Luci Schermers

Komende kerkdienst
Komende zondag zal ds. M.A. Doolaard- van Verseveld
uit Rotterdam voorgaan. Deze dienst is weer te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Ds. Doolaard gaf
de volgende orde van dienst door:
lied 283: 1,2,3 - groet en bemoediging –
lied 283: 4,5 - inleiding op de dienst - kyriegebed –
lied 304 - gebed bij opening Schriften –
1e Schriftlezing: Marcus 1, 16 t/m 20 – lied 531: 1,3 -
2e lezing: Johannes 21, 1 t/m 14 - lied 642: 1,2,3,4 –
overweging –
lied 630: 1,2,4 - dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader - lied 641: 1,4 –
zegen – Wilhelmus..
Zoals iedere zondag kunt u ook nu kijken naar Nederland Zingt of naar de meditatie vanuit de kapel
van de PKN in Utrecht om 9.20 uur op NPO2 of naar de corona-onlineviering o.l.v. ds. Otto Grevink via de
Opstandingskerk in Tilburg.

Meditatief:
Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en God zal je in zijn handen
houden eindeloos lang.
Henri Nouwen

Wel en wee
Er is komende week één jarige 70+er, zondag 10 mei:de heer Jan Schepers (Rijsdijk35a). Alvast van harte
gefeliciteerd.
De gezondheid van de heer Bas den Ouden (Rembrandtstraat 20) is broos. Hij ligt op het moment
van schrijven in het Groene Hart Ziekenhuis vanwege benauwdheidsklachten. Naar verwachting mag hij
binnenkort weer naar huis.
De heer Martin Koen (De Rotonde 20) is donderdag 7 mei opgenomen in het EMC en wordt vrijdag de 8e
geopereerd. Hij zal daarna nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Dit is spannend, maar wij
zijn met hem en zijn vrouw blij dat dit na weken uitstel vanwege de Corona crisis nu eindelijk zover is.
De heer Max de Gier (Baken 2) kreeg in het EMC een goede uitslag: de tumor in zijn hoofd is niet gegroeid.
Daar is hij erg blij mee. Zolang de tumor rustig blijft,zal er geen ingreep plaats vinden. Wel wordt nog
nader onderzoek gedaan naar het slechte zicht van zijn ogen.
Vanwege de meerdere gezondheidsklachten van de heer Tjeerd van der Kooi (Scheepmakersstraat 32) is
afgelopen week bij hem en zijn vrouw Nellie de paaskaars van 2019 gebracht. Ze waren blij verrast.
Bovengenoemde gemeenteleden in het bijzonder, maar ook anderen, niet bij name genoemd, die te maken hebben met ziekte, zorg of moeite, al dan niet veroorzaakt door het Coronavirus, alle goeds en Gods nabijheid toegewenst.

Beste mensen,
Met ingang van de maand mei gaan we het product van de maand weer opstarten. Daar de kerk gesloten is, kunt u uw product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. Voor de maand april mei is het product pindakaas. We zijn als diaconie erg benieuwd of een en ander op deze manier te verwezenlijken is, daar de voedselbank producten vanwege het corona , te kort komt. Bij voorbaat hartelijk bedankt! De diakenen. COLLECTEN Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren. · Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 · Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737 De collectedoelen 10 mei zijn: PKN Jeugdwerk (Jop Nederland jong en oud leren van elkaar )en Samenwijzer. Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie €185. De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen. Heel erg bedankt daarvoor. De Diaconie. ik geef de pen door aan…… Hoe beleef ik deze coronatijd? In eerste instantie was er -naast alle onzekerheid- ook een soort weldadig gevoel van rust: niet meer in de agenda kijken, niet meer van hot naar her: naar muziek, sport, (vrijwilligers)werk, cursus, afspraken, bezoekjes, oppas etc. Maar wat nu overheerst en me wel verdrietig maakt, is het missen van contacten en ook de onbevangenheid bij een ‘life’ contact. Wel voelen we ons bevoorrecht om nu in een dorp te wonen, met natuur dichtbij, een tuin en de gezondheid om te kunnen wandelen. Wat ons ook helpt in deze tijd zijn bepaalde doelen: -elke dag wandelen -een grote achterstallige klus in huis -proberen wat extra aandacht te hebben voor sommige mensen voor wie deze tijd extra pittig is -en ik ben met een olieverfschilderij thuis begonnen, nu de lessen niet doorgaan Helpt het geloof in deze tijd is ook een vraag. Ik besef nu extra hoe kwetsbaar we wel zijn. En ook hoe héél weinig we weten en begrijpen. Onzekerheid. Ik probeer hierin vanuit vertrouwen te leven. Het volgende gedicht/lied verwoordt dit: Wij leven van verwondering En uit een diep vermoeden Dat in en om ons leven heen Een hand ons wil behoeden Weet dat die hand ons leven draagt Dat er een stem is die ons vraagt Die ons een God wil heten Tot slot lieve mensen: meedoen aan deze rubriek geeft mij de kans om -ook namens Jan- iedereen hartelijk te groeten en goeds in deze tijd toe te wensen! Leny Kodde-de Buck De pen geef ik door aan Marianne Oostendorp

BLOEMEN:
De bloemen van deze zondag gaan naar dhr. en mw. v.d. Kooi ter bemoediging en voor hun 50-jarig huwelijk.
terug