Gemeentebrief 9 - 15 mei 2020

Gemeentebrief 9 - 15 mei 2020
De komende diensten
A.s zondag is er weer een dienst samen met De Hoeksteen in Schoonhoven. De dienst wordt in de
Hoeksteen opgenomen en live met beeld en geluid uitgezonden via “kerkdienst gemist”.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1983-PG-De-Hoeksteen
Onderstaand de orde van dienst. Misschien een idee om bij het aansteken van de kaars door de ouderling
van dienst ook zelf een kaars aan te steken? Aan het einde van de dienst op 17 mei staat het
onderdeel ‘gemeenteleden in beeld’. Ik heb twee echtparen gevraagd iets te vertellen over hoe het met
hen gaat in deze tijd. In het kader van de gezamenlijke dienst heb ik echtparen gevraagd die de
laatste jaren vanuit Krimpen aan de Lek verhuisd zijn naar Schoonhoven. Mogen u en jij al vast gaan
bedenken wie dat zouden kunnen zijn…
Gezegende diensten gewenst!

Orde van dienst op zondag 17 mei om 10.00 uur
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1983-PG-De-Hoeksteen
Orgelspel - Opening door de ouderling van dienst -
Aanvangslied 100: 1, 2 en 3 -
Stilte - Bemoediging
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: De hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: En niet laat varen de werken van zijn handen.
Lied 100: 4 - Kyriegebed - Glorialied 303: 1,2,3 -
Moment met de kinderen -
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo
Groet:
V. De Heer zij met u
A. Ook met u zij de Heer
Gebed - Gezongen eerste lezing (Exodus 20: 1-17) met
lied 311 - Tweede lezing: Joh 15: 9 – 15 - Lied 81: 1,
8, 11 – Preek - Lied 659: 1 t/m 6 - Dankgebed,
voorbeden, stil gebed en Onze Vader - Gemeenteleden
in beeld - Aankondiging collecte en orgelspel - Lied
150a: 1, 3 en 4 – Zegen – Orgelspel

Orde van dienst 21 mei
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1983-PG-De-Hoeksteen
– Hemelvaartsdag om 10.00 uur
Orgelspel - Welkom - Psalm 47: 1 en 2 - Bemoediging en groet - Psalm 47: 3 -
Inleiding bij de dienst – Gebed - Lezing Exodus 24: 12 - 18 - Lied 655: 1, 2 en 4 -
Gedachten bij hemelvaart - Lied 667 - Lezing Handelingen 1: 1 – 12a - Lied 666 - Dankgebed en voorbeden - Lied 340b - Aankondiging kollekte en muziek - Psalm 89: 1 en 6 – Zegen - Orgelspel

Protestantse Kerk in Coronatijd
Er wordt op landelijk niveau hard vergaderd, nagedacht en gewerkt aan voorstellen en ideeën waarop we in de toekomst kerk kunnen zijn.
Als kerkenraad volgen we dit om daar vervolgens eigen besluiten in nemen. We willen zoveel mogelijk de gezondheid van ons allemaal in acht te nemen, maar tegelijkertijd ook de zorg voor de ziel vorm blijven geven. Kijkt u gerust eens op de website van de landelijke kerk: er gebeurt veel!
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Wel en wee
Vrijdag 15 mei is het 50 jaar geleden dat de heer en mevrouw Tjeerd en Nelly van der Kooi (Scheepmakersstraat 32) in het huwelijk zijn getreden. Vorige week hebben zij vanwege dit jubileum al bloemen gekregen. Vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd en samen nog vele goede jaren toegewenst. Dinsdag 12 mei is de heer Martin Koen (De Rotonde 20) weer thuisgekomen uit het EMC. We wensen hem alle goeds toe voor de komende tijd. Ook de heer Bas den Ouden (Rembrandtstraat 20) is gelukkig weer thuis. Het gaat langzaamaan weer de goede kant op, zoals hij zelf zei. Mooi om te horen! De heer Hans Broekhuizen (Koningin Julianastraat 32, 2825BK Berkenwoude) is afgelopen dinsdag 12 mei geopereerd in het Groene Hart Ziekenhuis; zijn galblaas is verwijderd. Hij mocht al snel weer naar huis, waar hij moet aansterken. Van harte beterschap gewenst. De heer Wim Rietveld (Rubenssingel 77, 2902GV Capelle ad IJssel) is herstellend van een griep en is hierdoor na zijn eerdere hartoperatie wat conditie betreft natuurlijk wat achterop geraakt. We wensen hem in alle opzichten een voorspoedig herstel toe!

Gebed
Menslievende God, Wat is het goed om te weten Dat U altijd bij ons bent. Help ons er te zijn voor anderen, vooral voor mensen waarin U zich het meest herkent, de hongerigen, de armen, de zieken, de angstigen, de treurenden, mensen die wij nodig hebben om mens te kunnen zijn. U bent er altijd voor alle mensen En zo is de hemel soms, even, op aarde. Beste mensen, Met ingang van de maand mei gaan we het product van de maand weer opstarten. Daar de kerk gesloten is, kunt u uw product inleveren in de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten. Voor de maand mei is het product pindakaas ook pakje/pot pastasaus is welkom. We zijn als diaconie erg benieuwd of een en ander op deze manier te verwezenlijken is, daar de voedselbank producten vanwege het corona te kort komt. Bij voorbaat hartelijk bedankt! De diakenen. COLLECTEN Omdat er geen kerkdiensten worden gehouden volgen hier de rekeningnummers voor het geval u toch een bijdrage wil leveren. • Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656 • Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Diaconie storten op NL10RABO0333800737 De collectedoelen: 17 mei zijn: Kerk en Diaconie. 21 mei Hemelvaartsdag Wijk Pastoraat R’West. Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. Afgelopen week bedroeg de opbrengst van de collectegelden, die overgemaakt kunnen worden naar de rekening van de diaconie € 85 De diaconie zal de gelden verdelen over de collectedoelen. Heel erg bedankt daarvoor. De Diaconie.

Bloemen
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar mw. W. Hollestein en naar dhr. J. v.d. Vrie als dank voor het verzorgen van de on-line kerkdienst via RTV Krimpenerwaard op 3 mei j.l.

ik geef de pen door aan...
Hoe beleef ik deze coronatijd?
Deze tijd beleef ik met gemengde en wisselende gevoelens. Het roept bij mij angst, gemis en verdriet op. Maar ook een gevoel van saamhorigheid, rust, dankbaarheid en een stukje bewustzijn.
Omdat ik in de zorg werk, zit ik minder thuis dan anderen en behoud ik ook het contact met de buitenwereld wat ik erg prettig vind. Daarnaast roept het een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij mij op en blijf ik in mijn privé leven wel zoveel mogelijk thuis.
Ik ben nu nog alerter op de gezondheidstoestand van mijzelf en die van anderen.
Mijn geloof is niet zo zeer veranderd. Wel roept het bij mij ook vragen op zoals; Waarom? Zal dit het begin
van de eindtijd zijn? Ik mis de kerk en dan met name het samen zijn en het zingen. Ik vind het erg
belangrijk om naar elkaar om te kijken.
De hartelijke groeten en hopelijk tot snel,
Marianne Oostendorp
Ik geef graag de pen door aan Nellie Dekker.

Geslaagd? Gefeliciteerd!
Beste scholier,
Heb je je diploma behaald? Van harte gefeliciteerd!
Eerder dan gedacht heb je nu vrije tijd na al die schooljaren voordat je in september begint aan een
nieuwe opleiding. Heb je al gekozen wat je gaat doen?
Of twijfel je nog?
Omdat je nu dit bericht in de gemeentebrief aan het lezen bent, heb je vast iets met de kerk en de Bijbel.
Heb je er wel eens over nagedacht om van geloof je werk te maken? Om iets te betekenen in de kerk? Om
theologie te gaan studeren?
Tijdens de studie Theologie kijk je hoe de Bijbel door de eeuwen heen is uitgelegd en naar wat theologen te
zeggen hadden en hebben. Je bestudeert hoe kerkelijke gemeenschappen ontstonden en hoe religie
grote invloed heeft gehad op de vorming van onze samenleving. Ook verdiep je je in de psychologische,
filosofische, culturele en historische aspecten die van invloed zijn op de geschiedenis ontwikkelingen binnen
en buiten de kerk. Je leert onderzoeken, analyseren, reflecteren en adviseren.
Lijkt dit je wat? Kijk dan eens op www.pthu.nl
Hartelijke groet,
Annemarie Goossens en Bastiaan Kobes
Studie-adviseurs van de Protestantse Theologische Universiteit

SamenWijzer
De kopij voor SamenWijzer 35.7 over de periode 31 mei t/m 19 juli 2020 dient uiterlijk zondag 24 mei a.s.
bij de redactie ingeleverd te zijn. Aan alle dames van de gemeente, Achter de schermen zijn we al druk bezig met de
voorbereidingen voor het vrouwenweekend 2020! Het duurt nog even, maar we kijken er erg naar uit en hebben er nu al zin in! Inschrijven kan vanaf nu, maar omdat we niet weten hoe alles gaat lopen, is alles
uiteraard onder voorbehoud. We hopen en bidden dat 0het weekenddoor kan gaan!
( zie flyer op de achterkant)
Hartelijke groet, Heleen Oosterwijk, Brenda de Jong en Maja Loeve
 
terug