Kerkenraad

Kerkenraad

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente is in handen van de kerkenraad. Deze bestaat uit de dominee, een praeses (voorzitter), een scriba (secretaris), de wijk-, jeugd- en bejaardenouderlingen, de diakenen en twee ouderlingen kerkrentmeesters.

Het moderamen is het 'dagelijks bestuur' van onze gemeente, en bestaat uit:
- de voorzitter en de vice-voorzitter van de kerkenraad
- de predikant
- de scriba
- de voorzitter van de Commissie van Kerkrentmeesters.

De kerkenraadsvergadering vindt in de regel plaats op de eerste maandagavond van de maand in de kerkenraadskamer van de Ontmoetingskerk. De vergadering is openbaar. Stukken ter behandeling door de kerkenraad dienen tijdig te worden ingediend bij de scriba.

 
Voorzitter M. (Marianne) van der Bas
Predikant [vacant]
Scriba N.L. (Nicolien) Kortenoeven
Wijkouderlingen Q.M. (Quirine) Lodder
  A.E. (Anke) Poelstra
Ouderenouderling H. (Bertha) Welter-Jansen
Jeugdouderling R.E. (Rianne) de Kwaadsteniet-van Westen
   
Ouderling-kerkrentmeester M. (Marcel) van der Kooi (penningmeester)
  M.L. (Marcel) Lankhaar (voorzitter)
Diakenen J. (José) Lankhaar-van der Burg
  A. (Arie) de Paauw
  G.J. (Gertjan) Karssen
  A. (Annemarie) Kraan-Hardam


 


 

terug